പഞ്ചരത്നങ്ങളിൽ ഒരുവളായ ഉത്രജയുടെ വിവാഹ മേക്കപ്പ് I Kerala Guruvayur bridal makeup II Vikas vks

Makeup
Yet another blessed day of my life. പഞ്ചരത്നങ്ങളിൽ ഒരുവളായ ഉത്രജയുടെ യുടെ വിവാഹ മേക്കപ്പ് വിശേഷവുമായി വികസും അമ്മ രമാദേവി അമ്മയും. Please watch the full video and give me your feedback in comments.

#pancharatnam #പഞ്ചരത്നം #uthraja wedding makeup time ,
special chat time with their Mother Remadevi Amma.

#keralabridalmakeupartist #keralabestbridalmakeupartist #vikasvks #makeup #southindianmakeupartist #weddingmakeupartist

Products You May Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.